Relacje inwestorskie

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu do Emitenta 17 grudnia 2008) pomiędzy UNIBEP S.A., a Spółką Inwestycji Mieszkaniowych „URSYNÓW” Sp. z o.o. w Warszawie (Sprzedający) zawarta została umowa nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej nakładami oraz praw autorskich do projektu zespołu mieszkaniowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46 o pow. 1,9324 ha. Na tym terenie zaprojektowane jest osiedle składające się z 355 mieszkań oraz lokali handlowo-usługowych, przewidziane do realizacji w trzech etapach.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. działając na podstawie §22 ust. 2 lit. i) Statutu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań rocznych za 2008 rok (jednostkowego Emitenta oraz skonsolidowanego grupy kapitałowej Emitenta) oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 rok. Wybranym podmiotem jest Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 5 lok. 110.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. działając na podstawie §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) informuje, iż rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2008 r. zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 12 listopada 2008 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 6 listopada 2008 r. pomiędzy UNIBEP S.A., a Spółką Inwestycji Mieszkaniowych „URSYNÓW” Sp. z o.o. w Warszawie (Sprzedający) zawarta została umowa przedwstępna nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej nakładami oraz praw autorskich do projektu zespołu mieszkaniowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46 o pow. 1,9324 ha.

Załączniki:

Działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prze emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2008 roku zawarł umowę na roboty budowlane z Viterra Development Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Załączniki:

Działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10 kwietnia 2008 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2.722.718,40 zł do kwoty 3.392.718,40 zł, w związku z publiczną substrykpcją akcji serii B.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, iż 4 kwietnia 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 253/2008 postanowił wprowadzić z dniem 8 kwietnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLUNBEP00023".

Załączniki:

Zgodnie z par.29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w Spółce zostały przyjęte do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW', stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.

Załączniki:

Działając zgodnie z &34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 październiak 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd UNIBEP S.A. przekazuje informację nt. rejestracji w KDPW praw do akcji (PDA) UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd Spółki UNIBEP S.A. informuje o przystąpieniu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji. Od 17.03.2008 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z wykorzystaniem systemu ESPI. Operatorami systemu są Paweł Miszczuk, Natalia Michaluk.

Załączniki:

Unia europejska