UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010 r. podpisał umowę przedwstępną z firmą Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestycja Grzybowska”), spółką zależną PEKAES S.A., na podstawie której Inwestycja Grzybowska warunkowo sprzedała na rzecz UNIBEP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 81, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA4M/00142656/5.

Załączniki: