Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że WZA UNIBEP S.A. obradujące w dniu 31 maja 2010 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 r. Zgodnie z podjętą uchwałą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 10 gr na akcję. Łączna wartość dywidendy to 3.392.718,40 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 40/100). Własne akcje pozostające w posiadaniu UNIBEP S.A. nie będą uczestniczyć w dywidendzie.

Załączniki: