Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §70 ust. 3 Ustawy o ofercie, przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNIBEP S.A. w dniu 31 maja 2010 roku.

Załączniki: