Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2010 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19.