Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż koryguje treść opinii biegłego stanowiącej załącznik do raportu jednostkowego za rok 2009 w zakresie pkt 3 Opinii: "Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.” Opublikowana w dniu 22 marca br. opinia wykazywał zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 657 596,63 zł. Poprawna wartość tej pozycji to zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 575 963,63 zł.

Załączniki: