UNIBEP S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009.

Załączniki: