Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010 r. podpisał umowę przedwstępną z firmą Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestycja Grzybowska”), spółką zależną PEKAES S.A., na podstawie której Inwestycja Grzybowska warunkowo sprzedała na rzecz UNIBEP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 81, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA4M/00142656/5.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2010 r., podpisał aneks do umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa hotelu i centrum biznesowego „Pułkowo” w Sankt Petersburgu (Rosja). Zamawiającym jest „Avielen AG” OAO z siedzibą w Sankt Petersburgu (Rosja). Aneks powoduje, że umowa wchodzi do realizacji w pełnym zakresie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 października br. otrzymał informację, iż oferta złożona przez Konsorcjum w składzie: UNIBEP S.A. – Lider Konsorcjum i UAB „Siauliu plentas” Litwa – Partner Konsorcjum na budowę inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinkach: drogi wojewódzkiej 685 Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej 687 Zwodzieckie – Nowosady została wybrana jako najkorzystniejsza

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2010 r., dokonał poręczenia umowy kredytowej zwartej w tym samym dniu przez spółkę zależną GN Invest Sp. z o.o. dotyczącej finansowania realizacji osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Wyścigowej w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 29 lipca br. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2010 r. (jednostkowego Spółki i skonsolidowanego grupy kapitałowej). Wybranym podmiotem jest firma Audit&Tax Group Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul.Sienkiewicza 55a lok. 54-57.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 23 lipca 2010 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 22 lipca 2010 r. dokonał transakcji sprzedaży 150.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości brutto 1 222 470,90 zł (tj. średnio 8,15 zł/ za akcję).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 lipca 2010 r., podpisał umowę na budowę osiedla mieszkaniowego położonego u zbieg ul. Wyścigowej i Rzymowskiego w Warszawie. Zamawiającym jest GN INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od UNIBEP S.A.). Inwestorem zastępczym inwestycji jest Unidevelopment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od UNIBEP S.A.).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 14 czerwca br. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 11 czerwca br. dokonał transakcji sprzedaży 450.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości 3.420.000 zł (tj. 7,60 zł/ za akcję).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że WZA UNIBEP S.A. obradujące w dniu 31 maja 2010 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 r. Zgodnie z podjętą uchwałą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 10 gr na akcję. Łączna wartość dywidendy to 3.392.718,40 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 40/100). Własne akcje pozostające w posiadaniu UNIBEP S.A. nie będą uczestniczyć w dywidendzie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2010 r. podpisał umowę z IMMOFIN MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz GN DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa dotyczącą nabycia 100% udziałów (tj. 1000 udziałów) spółki „GN INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa Sp. z o.o. („Spółka”).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2010 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19.
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż koryguje treść opinii biegłego stanowiącej załącznik do raportu jednostkowego za rok 2009 w zakresie pkt 3 Opinii: "Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.” Opublikowana w dniu 22 marca br. opinia wykazywał zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 657 596,63 zł. Poprawna wartość tej pozycji to zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 575 963,63 zł.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 24 marca br. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 23 marca br. dokonał transakcji sprzedaży 600.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. za łączną kwotę 4.440.000 zł (tj. 7,40 zł/ za akcję).

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 lutego 2010 r. otrzymał od spółki Zielony Żoliborz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) zawiadomienie o ziszczeniu się warunku zawieszającego i wejściu w życie umowy na realizację w systemie generalnego osiedla mieszkaniowego „Zielony Żoliborz Etap B” położonego w Warszawie przy ul. Rydygiera. Warunkiem zawieszającym było podpisania przez Zamawiającego umowy kredytowej w sprawie finansowania budowy przedmiotowej inwestycji co nastąpiło w dniu 10 lutego 2010 r.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 stycznia 2009 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego budynku mieszkaniowego wielokondygnacyjnego „Zielony Żoliborz Etap B” położonego w Warszawie przy ul. Rydygiera. Zamawiającym jest spółka Zielony Żoliborz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do grupy Turret Development.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia br. podpisał umowę dotyczącą nabycia od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 85% udziałów (tj. 25.500 udziałów) stanowiących 85% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o. („PRDiM”).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 14 stycznia br. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 13 stycznia br. dokonał transakcji sprzedaży 300.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości 1.605.000 zł (tj. 5,35 zł/ za akcję).

Załączniki:

Unia europejska