Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 01.12.2011 r.) podpisał umowę na umowę na realizację projektu pod nazwą „Charlottenlund Vest” położonego w Trondheim w Norwegii - 2 budynki BT2 i BB1 w technologii modułowej. Inwestorem przedsięwzięcia jest: Christian Blom AS, Innherresveien 103, 7043 Trondheim.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 21.11.2011 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji położonej u zbiegu Al. Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie. Zamawiającym jest Spółka Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2011 r. odbyło się NZW spółki UNIDEVELOPMENT sp. z o.o. które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego UNIDEVELOPMENT sp. z o.o. do kwoty 2 700 000 zł tj. o kwotę 200 000 zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy i ich objęciu przez jedynego wspólnika UNIBEP S.A. oraz pokryciu niżej wymienionymi aportami.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 07.11.2011 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej „Cynamonowy Dom” położonej w Warszawie przy ul. Cynamonowej. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Unibep S.A. działając na podstawie par 6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżącyc i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dokonuje korekty treści raportu bieżącego Nr 39/2011 z dnia 2 września 2011 r., poprzez uzupełnienie go o brakujące informacje.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 10.08.2011r. przez spółkę zależną G81 Sp. z o.o. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie umów kredytowych dotyczących finansowania budowy budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 lipca 2011r. podpisał ze spółką Zielono Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Atlas Estates Limited) umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Przasnyskej 11, o powierzchni całkowitej budynków 41.258,7 m2. Inwestycja obejmuje 303 mieszkania.

Załączniki:

UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. otrzymał informacje od Zamawiającego (ZAO Vnukovskie Oteli) o podęciu przez komitet Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) decyzji o ubezpieczeniu umowy kredytowej pomiędzy Zamawiającym (ZAO Vnukovskie Oteli) i konsorcjum banków na finansowanie wcześniej zawartego przez UNIBEP S.A. warunkowego kontraktu na budowę Hotelu „Wnukowo” w Moskwie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. spółka G 81 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Sprzedający”) spółka w 100% zależna od UNIBEP S.A., podpisała umowę przedwstępną warunkową dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i związanego z nim prawa własności budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 lipca 2011 r. (data wpływu umowy do spółki 11.07.2011 r.) podpisał umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: UNIBEP S.A. występujący jako Lider Konsorcjum i  Siauliu Plentas (Litwa) występujący jako Partner Konsorcjum.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271, działając na podstawie art. 504§1 i 2 ksh po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki UNIBEP S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim (Spółka Przejmowana). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 r. (data wpływu umowy do Emitenta 13.06.2011) podpisał umowę na realizację projektu „Utleir” budynek 7 obejmujący wykonanie budynku - 18 mieszkań w technologii modułowej Unihouse. Zamawiającym jest Heimdal Utbygginingsselskap AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271, działając na podstawie art. na podstawie art. 398, 399 §1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 lipca 2011.r., na godz. 10.00. Miejscem Zgromadzenia będzie siedziba Spółki (adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Zarząd UNIBEP S.A., działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ksh po raz pierwszy zawiadamia wspólników Spółki o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.
UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 maja 2011 r. podpisałem w Trondheim umowę z inwestorem: Scania Total AS, Ovre Terraseveg 3, 7500 Stjordal, Norway na realizację inwestycji pod nazwą: „Roselund” w Stjordal przy Husbyvegen 17-19 k/Trondheim.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że WZA UNIBEP S.A. obradujące w dniu 27 kwietnia 2011 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r. Zgodnie z podjętą uchwałą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 12 gr na akcję. Łączna wartość dywidendy 4 071 262,08 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 8/100.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 28 kwietnia 2011 r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 27 kwietnia 2011 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19.
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 lutego 2011 r. Zarząd UNIBEP S.A. oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskimi („PRDiM”) podjęły uchwały dotyczące rozpoczęcia realizacji procedury połączenia spółek kapitałowych.
UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2011 r. podpisał umowę z firmą Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestycja Grzybowska”), spółką zależną PEKAES S.A., na podstawie której Inwestycja Grzybowska sprzedała na rzecz UNIBEP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 81, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA4M/00142656/5. Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z przysługującego m.st. Warszawie prawa pierwokupu. O zawarciu umowy warunkowej Emitent informował Raportem bieżącym Nr 43/2010 z dnia 22.12.2010 r.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 lutego 2011 r. otrzymał informację od spółki Zielony Żoliborz Sp. z o.o. („Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie o uzyskaniu przez Zamawiającego finansowania inwestycji Zielony Żoliborz II Etap i tym samym o wejściu w życie umowy z dnia 13.01.2011 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości sprostowaną treść uchwał podjętych przez NWZA oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 lutego 2011 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 stycznia 2011 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego budynku mieszkaniowego wielokondygnacyjnego „Zielony Żoliborz Etap C” położonego w Warszawie przy ul. Rydygiera. Zamawiającym jest spółka Zielony Żoliborz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do grupy Turret Development.

Załączniki:

Unia europejska