Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w Raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. wskazano błędną datę otrzymania informacji od Zamawiającego (Zielony Żoliborz Sp. z o.o. w Warszawie) o uzyskaniu finansowania inwestycji „Zielony Żoliborz Etap A i D” w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2012 roku podpisał umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa budynków mieszkalnych przy ul. Giełdowej. Zamawiającym jest Capital Art. Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o dopuszczeniu od dnia 29 czerwca 2012 r. do obrotu 94 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oznaczanych kodem „PLUNBEP00015”.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o warunkowym dopuszczeniu do obrotu 94 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLUNBEP00015”.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowaniu 94 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNUNBEP00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że WZA UNIBEP S.A. obradujące w dniu 22 maja 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 r. Zgodnie z podjętą uchwałą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 12 gr na akcję. Łączna wartość dywidendy 4 082 602,08 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote 8/100).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 22 maja 2012 r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku jej spółka zależna Unidevelopment sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce celowej pod firmą Wola House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z transakcją nabycia w/w udziałów UNIBEP S.A. zobowiązał się do spłaty pożyczek udzielonych nabywanej Spółce przez Sprzedającego w kwocie łącznej 12.055.831,00 zł – w celu wstąpienia w trybie art.518 § 1 pkt 3 kc w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku przeprowadził, w trybie emisji niepublicznej emisję obligacji Serii A, zero kuponowych z terminem zapadalności 14 miesięcy (data zapadalności 19 czerwca 2013 r.) Obligacje są obligacjami na okaziciela. Łączna liczba wyemitowanych obligacji to 22.000 sztuk o wartości nominalnej jednej obligacji 1000 zł. Emisji obligacji dokonano w ramach programu emisji obligacji UNIBEP S.A.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 22 maja 2012r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku podpisał umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa III etapu zespołu mieszkaniowego „SASKA” w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego. Zamawiającym jest Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2012 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożona przez Panią Zofię Iwonę Stajkowską. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 9 maja 2012 r. Pani Zofia Iwona Stajkowska decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji podjęła z przyczyn osobistych.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 lutego 2012 r. (umowa wpłynęła do siedziby spółki w dniu 28.02.2012 r.) podpisał umowę z AGATHON BORGEN AS z siedzibą w Trondheimsveien 66, 2040 Kløfta w Norwegii na wykonanie inwestycji mieszkaniowej „Kleller Gard BK 08“ w Kjeller w Norwegii.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 lutego 2012 r. podpisał umowę z BYPARKEN ALLE AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii na wykonanie inwestycji „Skaregata“ w Ålesund w Norwegii polegającej na wykonaniu budynku mieszkalnego z 35 mieszkaniami, wykonanymi w technologii modułowej Unihouse w standardzie „pod klucz”.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 3 lutego 2012r. poprzez sprostowanie powierzchni całkowitej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Niedzielskiego 2 (I Etap) w ten sposób, iż powierzchnia całkowita wynosi 18 500 m2.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 01.02.2012 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji położonej w Warszawie przy Alei Rzeczpospolitej 12/14. Zamawiającym jest Spółka Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 11.01.2012 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji położonej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodziej. Zamawiającym jest spółka OKAM 2007 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Unia europejska