Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 grudnia 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta – tj. spółki UNIDEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 10 maja 2013 informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka UNICASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Unicash”) podpisała umowę warunkową z firmą „Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa” („Spółka Lobo”) z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Spółka Lobo sprzedała na rzecz Spółki Unicash prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 13/4, 20/7, 19/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego, pod warunkiem, że Prezydent m.st. Poznania nie skorzysta z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu działek 13/4, 20/7.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w myśl uchwały Nr 1028/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki UNIDEVELOPMENT S.A., Zarząd Giełdy postanawia:

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 września 2014 r. wpłynęła do Emitent informacja o podpisaniu w dniu 9 września 2014 r. przez spółkę należącą do grupy kapitałowej Emitenta spółki UNIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką „ELEINVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowy nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Kondratowicza w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 września 2014 r. podpisał umowę inwestycyjną (Umowa) obejmującą zastępstwo inwestycyjne przy realizacji inwestycji mieszkaniowo - handlowo - usługowej w Warszawie, w dzielnicy Ursus oraz warunki jej zrealizowania w systemie generalnego wykonawstwa.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu Nr 24/2014 oraz Nr 24 Skor./2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. informuje, iż w dniu 1 września 2014 r. otrzymał zawiadomienie od zamawiającego o odstąpieniu od budowy w systemie generalnego wykonawstwa centrum wypoczynkowo – leczniczego w miejscowości Gorodiszcze niedaleko Mińska na Białorusi.

Załączniki:

UNIBEP Spółka Akcyjna („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 20/2014 z dnia 10 marca 2014 r. informuje, że w dniu 17 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 822/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Unidevelopment S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 42/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz RB 53/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. informuje, że w dniu 3 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwały o wyborze członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Strategii Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta Spółka Unidevelopment Spółka Akcyjna (Spółka Unidevelopment) w ramach konsorcjum utworzonego z Multibud W Ciurzyński S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Multibud) podpisała Umowę z Gmina – Miasto Kobyłka (Miasto Kobyłka), efektem której będzie wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu mieszkaniowo – usługowego, zlokalizowanego na nieruchomości w miejscowości Kobyłka w rejonie ulic Fałata i Ręczajskiej.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 lipca 2014 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta Spółka Unidevelopment Spółka Akcyjna podpisała Umowę z firmą Polpain-Putka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Polpain-Putka”), efektem której będzie budowa osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej realizowanego w trzech etapach, zlokalizowanego na działkach położonych w okolicy ulicy Przeworskiej, dzielnica Praga Południe, w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną (3-letnią) IV kadencję w składzie: 1. Wojciech Stajkowski - Członek Rady Nadzorczej 2. Beata Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej 3. Jan Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej 4. Jarosław Mariusz Bełdowski –Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej 6. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd spółki UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2014 r., Rada Nadzorcza spółki Unibep S.A. w związku z upływem kadencji Zarządu spółki, powołała następujące osoby w skład Zarządu nowej kadencji, rozpoczynającej się z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 2014r i trwającej trzy lata: 1.Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu 2.Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu 3.Pan Marcin Drobek – Członek Zarządu

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent"), mając na uwadze zasadę II.1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości udostępnione Spółce informacje na temat życiorysów zawodowych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Zgłoszenie nastąpiło w związku ze zwołanym na dzień 12 czerwca 2014 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2014 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2014r.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28.05.2014 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi pod nazwą „Apartamenty Saska nad Jeziorem etap II” przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w raporcie bieżącym nr 31/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w projekcie uchwały nr 19 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 przedstawiona została propozycja wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy oraz błędnie wskazany został dzień 24 maja 2014 r. jako dzień dywidendy (D).
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2014 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 7 kwietnia 2014 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” stanowiących Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Załączniki:

UNIBEP Spółka Akcyjna („UNIBEP”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 12/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. informuje, że w dniu 7 marca 2014 r. spółka zależna pod firmą Unidevelopment Spółka Akcyjna („Unidevelopment”) przeprowadziła w trybie niepublicznym emisję obligacji na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc), o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, w liczbie 20 000 sztuk na łączną kwotę 20 mln PLN, kuponowych, z terminem zapadalności 36 miesięcy po dniu przydziału („Obligacje”).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr RB 16/2013 z dnia 20 maja 2013 r., nr RB 48/2013 z dnia 31 października 2013 r. oraz nr nr RB 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r., informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C, emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich, którego Regulamin przyjęła Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Program Opcji Menedżerskich skierowany był do osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. oraz Nr 13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 13 lutego 2014 r., w dniu 17 lutego 2014 w KDPW zarejestrowanych zostanie 650.470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji Spółki Unibep S.A. pod kodem PLUNBEP00015.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o Nr 164/2014 z dnia 13 lutego 2014, w której stwierdzono, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 650.470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 43/2013 z dnia 10 października 2013 r. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 r. spółka UNIBEP S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 25 mln zł za zobowiązania spółki zależnej Unidevelopment S.A. z tytułu emisji obligacji serii A w wysokości 20 mln zł.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2014r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 88/14 o zarejestrowaniu 650 470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNBEP00015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24.01.2014 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Szczęśliwicka Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie (Spółka Szczęśliwicka) podpisała przedwstępną Umowę z firmą Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Orbis), na podstawie której Spółka Orbis sprzeda na rzecz Spółki Szczęśliwicka prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 10.026 m2, która wydzielona zostanie z działki gruntu znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółki Orbis.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23.01.2014r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Beata Maria Skowrońska. Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Beata pełnić będzie począwszy od dnia 23 stycznia 2014r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA UNIBEP S.A. w dniu 15 stycznia 2014r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent"), mając na uwadze zasadę II.1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości udostępnione Spółce informacje na temat życiorysu zawodowego kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.. Zgłoszenie nastąpiło w związku ze zwołanym na dzień 15 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy UNIBEP S.A.

Załączniki:

Unia europejska