Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2014 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej inwestycji mieszkaniowo–usługowej w mieście Kobyłka k. Warszawy („Umowa”), Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że na mocy zawartego w dniu 23 grudnia 2015 r. aneksu do Umowy do konsorcjum utworzonego w związku z realizacją ww. inwestycji przystąpiła spółka TECHNOBETON Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta tj. Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) nabyła od spółki Orbis S.A. siedzibą w Warszawie (Sprzedający), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 16 i 16A wraz z własnością posadowionych na tym gruncie budynku oraz infrastruktury (Nieruchomość).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez osobę blisko z nią związaną łącznie 200.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. w ramach następujących transakcji sesyjnych zwykłych dokonanych na GPW.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę datowanej na dzień 14 listopada 2015 r. umowy na realizację w technologii modułowej dwóch budynków w ramach inwestycji pod nazwą Lyngheimåsen 2 w miejscowości Mo i Rana w Norwegii (Inwestycja, Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2014 oraz 8/2015 w sprawie utworzenia przez spółki z grup kapitałowych UNIBEP S.A. i CPD S.A. wspólnego przedsiębiorcy Smart City sp. z o.o. sp. k. (Smart City, Zamawiający) celem realizacji inwestycji deweloperskiej w dzielnicy Ursus, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 8 października 2015 r. z Smart City umowy o wykonanie robót budowlanych w  systemie generalnego wykonawstwa (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Spółki Unibep S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 10 września 2015 r. otrzymał pierwsza zaliczkę na poczet ceny za nieruchomość stanowiącą przedmiot przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej (Umowa) w dniu 2 lipca 2015 r. pomiędzy spółką z grupy kapitałowej Emitenta, tj. spółką CZARNIECKIEGO MONDAY PALACZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) i spółką FSMNW Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Kupujący). Ujawnienie informacji dotyczącej zawarcia Umowy zostało opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (...), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. podpisał umowę podwykonawstwa robót budowalnych w ramach inwestycji rozbudowa drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85, realizowanej w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2015 r. podpisał ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita (Zamawiający) umowę na realizację w Wysokiem Mazowieckiem w systemie generalnego wykonawstwa fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną wraz z dostawą części urządzeń.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 z 8 lipca 2015 r. w sprawie zawarcia umowy (Umowa) na realizację Galerii Północnej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. spółce Centrum Światowida Sp. z o.o. (Zamawiający) udzielone zostały dwie bankowe gwarancje należytego wykonania Inwestycji, każda o wartości 3,67 mln EUR. Łączna wartość udzielonych gwarancji wynosi 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji Umowy tj. ok. 7,3 mln EUR.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru oferty UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) do realizacji Galerii Północnej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 lipca 2015 r. powziął informację o akceptacji oferty Spółki na realizację Inwestycji przez Radę Nadzorczą Zamawiającego jak również związku z ustaleniem w tym dniu szczegółowych warunków realizacji Inwestycji zawarta została umowa o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum usługowo - handlowo - rozrywkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą o nazwie „Galeria Północna”, zlokalizowanego przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia przez UNIBEP S.A.(Emitent, Spółka) umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (Umowa) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lipca 2015 r. podpisał z Zamawiającym tj. Triniti Invest Sp. z o.o. aneks do Umowy na mocy, którego ustalono wejście w życie z dniem 7 lipca 2015 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. do Spółki Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez siebie w dniu 30.06.2015 – 2 987 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 34 614,70 zł (tj. ok. 11,59 zł/akcja).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2015 UNIBEP S.A. oraz Zamawiający, tj. OOO MPF Złote Klucze z siedzibą w Tiumeniu (Rosja) rozwiązali w drodze porozumienia stron umowę na realizację kompleksu biurowo-apartamentowego w mieście Tiumeń w Rosji, zawartą dnia 28.04.2014 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.06.2015 zawarł umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna), dotyczącą nabycia od pięciu osób fizycznych: Jacka Siemieniuk, Tadeusza Topczewskiego, Władysława Bojarczyk, Kamila Bezubik, Przemysława Topór i przeniesienia na rzecz Emitenta własności 430 udziałów spółki pod firmą Budrex-Kobi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka), stanowiących 100% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników tej Spółki.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku otrzymał informację od spółki należącej do grupy kapitałowej Globe Trade Centre tj. spółki Centrum Światowida Sp. z o.o. (Zamawiający) o wyborze oferty Emitenta na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji zlokalizowanej przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka o nazwie „Galeria Północna” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku Spółka wyemitowała 300.000 obligacji na okaziciela serii C (Obligacje). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez osobę blisko z nią związaną w dniu 21 maja 2015 r. na GPW odpowiednio w trybie transakcji sesyjnej pakietowej 170.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. za cenę 11,60 PLN za jedną akcję oraz w trybie kilku transakcji sesyjnych zwykłych łącznie 9.646 sztuk akcji UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22.05.2015 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Szczęśliwicka) podpisała Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego z firmą Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Orbis”), ( RB 8/2014), uszczegóławiający warunki zawartej umowy w związku prowadzonymi procesami administracyjnymi.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 maja 2015 r. do Emitenta wpłynęło w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) zawiadomienie od Pani Zofii Stajkowskiej będącej akcjonariuszem Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w UNIBEP S.A. oraz zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymane od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 kwietnia 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015 r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2015 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2015r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. wpłynęła do Emitenta informacja o nabyciu w dniu 9 marca 2015 r. przez spółkę należącą do grupy kapitałowej Emitenta, tj. spółkę Seljedalen AS z siedzibą w Ranheim w Norwegii, w której Emitent posiada 50% udziałów od spółki Gemich AS z siedzibą w Ranheim w Norwegii prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami 102/513; 102/245; 102/246; 102/119; 102/261, położonej w miejscowości Stjørdal w pobliżu Trondheim w Norwegii (Nieruchomość).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 10 września 2014 r. informuje, że w dniu 23 lutego 2015 r.otrzymał informację o decyzji nr DKK–31/2015, wydanej 17 lutego 2015 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.02.2015 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi pod nazwą „Apartamenty Saska nad Jeziorem etap III” przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2013 z dnia 10 maja 2013 r. oraz nr 74/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. informuje, iż w dniu 9 stycznia 2015 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Czarnieckiego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Czarnieckiego") - po spełnieniu się warunku nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Poznania z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu działek 13/4 i 20/7 - podpisała umowę ostateczną z firmą "Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa" ("Spółka Lobo") z siedzibą w Poznaniu, na mocy której Spółka Lobo przeniosła na rzecz Spółki Czarnieckiego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 13/4, 20/7 i 19/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego.

Załączniki:

Unia europejska