Relacje inwestorskie

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Zamawiającego MM9 UTBYGGING AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii (Zamawiający), datowanej na dzień 23 kwietnia 2021 r., umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9” w Trondheim w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończono proces w/w analiz, w oparciu o który podjęto decyzję o kontynuacji realizacji przyjętych założeń rozwoju biznesu modułowego w ramach Grupy Kapitałowej Unibep.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok. Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za 2020 rok w kwocie 9 471 190,20 zł, tj. 0,30 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta) przeznaczona została na dywidendę dla akcjonariuszy, zaś pozostała część zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 290 777,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 r. podpisał umowę (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sielawy w Poznaniu (Inwestycja). Zamawiającym jest spółka „Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, należąca do grupy kapitałowej Echo Investment (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej (Umowa Inwestycyjna) na wspólne przedsięwzięcie w zakresie realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych w Warszawie w dzielnicy Ursus pod nazwą „Smart City” oraz informacji zamieszczanych w kolejnych raportach w tym zakresie, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. doszło do rozwiązania za porozumieniem stron Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie, a spółkami: CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Lakia Enterprise Ltd z siedzibą w Nikozji oraz Smart City Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziału inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r., Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.000 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii G z dniem 31 marca 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie zamknięcia dotychczasowego i ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. ZarządSpółki, po przeprowadzeniu redukcji, powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. O opłaceniu obligacji serii G Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. otrzymał od Zamawiającego pisemny nakaz rozpoczęcia robót, skutkiem czego Emitent jest uprawniony do rozpoczęcia prac objętych Umową.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu. Zamawiającym jest Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2021 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku (Sprzedający) umowy nabycia dwóch nieruchomości położonych w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo (Nieruchomość).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 4 marca 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za ww. okres.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 3 marca 2021 r. uchwały w sprawie: i) zamknięcia dotychczasowego Programu Emisji Obligacji (przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z tego samego dnia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji), w ramach którego, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 11/2019, zostało wyemitowanych łącznie 340.000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 34 mln zł, których wykup nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. oraz ii) ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji (Program).

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Zamawiającym jest Matexi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Grzybowskiej. W budynku o wysokości 17 kondygnacji nadziemnych znajdą się 232 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe, 1 lokal biurowy oraz 142 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 72,2 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 1 marca 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn.” Bjertnes” w miejscowości Nittedal koło Oslo w Norwegii (Umowa). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w technologii modułowej inwestycji, składającej się z 66 mieszkań zlokalizowanych w 3 budynkach (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta, spółką LYKKE UDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Kupujący) a osobami fizycznymi (Sprzedający) dwóch umów nabycia praw do sąsiadujących ze sobą nieruchomości, tj.: i) umowy nabycia udziału w nieruchomości gruntowej (Umowa 1) oraz ii) umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej (Umowa 2), położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 5 lutego 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Sentrumsgården Buvika” w miejscowości Buvika k. Trondheim w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. powziął informację o tym, że dnia 2 lutego 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: PORRS.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Signaturhagen” w Kongsberg w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2021 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2021 r.

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczącego wyboru oferty Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej Unibep w postępowaniu przetargowym, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna) z firmą deweloperską z siedzibą we Lwowie (Zamawiający), której przedmiotem jest uzgodnienie podstawowych warunków docelowej umowy o roboty budowlane (Umowa), w ramach której Emitent miałby zrealizować w systemie „pod klucz” kompleks biurowców wraz z centrum handlowo – rozrywkowym we Lwowie (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Coopera IDEA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie [Coopera, Kredytobiorca], w której wspólnikami są Unidevelopment S.A. [Komandytariusz] oraz IDEA Sp. z o.o. [Komplementariusz] zawarła z PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestorskiego w kwocie 53,7 mln zł [Kredyt Inwestorski] oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 5,0 mln zł [Kredyt VAT].

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji nt. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów [Program Motywacyjny], o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 z 15 czerwca 2020 roku oraz informacji nt. uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego zamieszczonych w raporcie za III kwartał 2020 roku, Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu Motywacyjnego na bieżący rok obrotowy, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu Motywacyjnego oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Załączniki:

Unia europejska