Relacje inwestorskie

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta, spółką LYKKE UDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Kupujący) a osobami fizycznymi (Sprzedający) dwóch umów nabycia praw do sąsiadujących ze sobą nieruchomości, tj.: i) umowy nabycia udziału w nieruchomości gruntowej (Umowa 1) oraz ii) umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej (Umowa 2), położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 5 lutego 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Sentrumsgården Buvika” w miejscowości Buvika k. Trondheim w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. powziął informację o tym, że dnia 2 lutego 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: PORRS.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Signaturhagen” w Kongsberg w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2021 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2021 r.

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczącego wyboru oferty Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej Unibep w postępowaniu przetargowym, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna) z firmą deweloperską z siedzibą we Lwowie (Zamawiający), której przedmiotem jest uzgodnienie podstawowych warunków docelowej umowy o roboty budowlane (Umowa), w ramach której Emitent miałby zrealizować w systemie „pod klucz” kompleks biurowców wraz z centrum handlowo – rozrywkowym we Lwowie (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Coopera IDEA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie [Coopera, Kredytobiorca], w której wspólnikami są Unidevelopment S.A. [Komandytariusz] oraz IDEA Sp. z o.o. [Komplementariusz] zawarła z PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestorskiego w kwocie 53,7 mln zł [Kredyt Inwestorski] oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 5,0 mln zł [Kredyt VAT].

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji nt. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów [Program Motywacyjny], o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 z 15 czerwca 2020 roku oraz informacji nt. uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego zamieszczonych w raporcie za III kwartał 2020 roku, Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu Motywacyjnego na bieżący rok obrotowy, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu Motywacyjnego oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Załączniki:

Unia europejska