Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku informującego o zawarciu przez Emitenta ze spółką Karuzela Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie natychmiast wykonalnego wyroku uchylającego w obu instancjach decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla Centrum Handlowo-Usługowego „Galeria Bialska” w Białej Podlaskiej, będącą podstawą do realizacji Umowy, który skutkował koniecznością czasowego zawieszenia przez Emitenta robót budowlanych, Spółka otrzymała informację o skierowaniu przez Zamawiającego w dniu 20 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analiz perspektyw działalności segmentów Grupy Kapitałowej Unibep Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku zakończył proces ww. analiz w oparciu, o który określone zostały strategiczne kierunki rozwoju poszczególnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Unibep. Jednocześnie w związku z przedstawieniem w tym samym dniu wniosków z zakończonego procesu analiz Radzie Nadzorczej Spółki organ ten zaaprobował przedstawione kierunki rozwoju.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 października 2018 r. w przedmiocie zawarcia z ukraińską spółką Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2018 r. aneksu do Umowy (Aneks).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. zawarł zbiorczą umowę obejmującą łącznie umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz umowę o zarządzanie, dla inwestycji pn. „Unique Tower” przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 26 października 2018 r. informującego o zawarciu Zmiany Umowy Inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej realizacji trzech przedsięwzięć budowlanych wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o spełnieniu się z dniem 8 listopada 2018 r. ostatniego z warunków wejścia w życie Umowy, tj. wniesieniu przez Unidevelopment S.A. pierwszej części wkładu inwestycyjnego, wskutek czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 r. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum 1) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Partner Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2018 r. warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja). Zamawiającym jest ukraińska spółka Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. informującego o zawarciu umowy inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 26 października 2018 r. Zmiany Umowy inwestycyjnej (Zmiana Umowy, Umowa Inwestycyjna), mocą której Strony Umowy postanowiły uchylić w/w umowę inwestycyjną i zastąpić ją nową treścią.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 października 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z oo. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) kolejny aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta uległo zwiększeniu o kwotę ok. 27,3 mln zł netto względem wartości wynagrodzenia wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym nr 41/2018 i wynosi łącznie ok. 50,3 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 października 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A.) (Bank) aneks (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 września 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. Osiedle Marywilska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kredytobiorca, Spółka Marywilska), w której jedynym udziałowcem jest Unidevelopment S.A., podmiot bezpośrednio zależny od Emitenta, zawarła z Bankiem Millennium S.A. (Bank) umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Marywilska odnawialnego kredytu na finansowanie budownictwa w wysokości 45 mln zł (Kredyt).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 38/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał od Zamawiającego, Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA, pisemne polecenie rozpoczęcia budowy od dnia 3 września 2018 r., w związku z czym umowa, o której mowa w przywołanym raporcie bieżącym, wchodzi w życie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. informującego o zawarciu aneksu dotyczącego realizacji Etapu B inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (…), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. w związku z otrzymanym od Zamawiającego, tj. od spółki YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poleceniem rozpoczęcia robót budowlanych wymaganym do rozpoczęcia prac, o których mowa we wskazanym raporcie bieżącym, Spółka rozpoczęła realizację ww. inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 r. z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) aneksu (Aneksu) do umowy dotyczącej realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (Umowa), mocą którego Zamawiający powierzył Emitentowi realizację Etapu B przedmiotowej Inwestycji.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Projektowy) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” (Inwestycja). Zamawiającym jest: Miasto Białystok (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), Porr Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu (Partner Konsorcjum) oraz UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe” (Inwestycja). Zamawiającym jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił Spółce Kosmonautów nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 49,8 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 2,5 mln zł (Kredyt VAT).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Emitenta z kwoty ok. 16,4 mln zł netto do kwoty ok. 22,9 mln zł netto.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych zawarł z WX OFFICE DEVELOPMENT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zawarł umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 13 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy wynosi 6 814 126,80 zł (słownie: sześć milionów osiemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 80/100).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza działającego na podstawie art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 12, dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 wraz z uzasadnieniem.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w przedmiocie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. Spółka wyemitowała 300.000 obligacji serii E (Obligacje). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (PKO OFE) reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (Towarzystwo) o przekroczeniu - w wyniku rozliczenia w dniu 4 czerwca 2018 r. transakcji nabycia akcji Spółki w liczbie 346 489 sztuk (Transakcja) - progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że bezpośrednio przed dniem Transakcji, tj. na dzień 1 czerwca 2018 r. PKO OFE posiadał 1 752 267 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1 752 267 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). W rezultacie Transakcji nabycia akcji Emitenta PKO OFE, na dzień 4 czerwca 2018 r. posiadał łącznie 2 098 756 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 5,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 2 098 756 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 5,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy Sieleckiej w Warszawie. Zamawiającym jest OMIG SIELECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 28 maja 2018 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka zależna od Unidevelopment S.A., tj. Osiedle Marywilska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 11 maja 2018 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego z terminalem kontenerowym przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego w Łapach (Umowa). Zamawiającym jest Kontrast Krzysztof Koc z siedzibą w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. EUROPEAN PROPERTY SPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 informującego o odstąpieniu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) od umowy (Umowa) z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Zamawiającego pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części dotąd niewykonanej z winy Konsorcjum.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2018 roku, w ślad za publikacją danych finansowych za rok 2017, Rada Nadzorcza Unibep S.A. wydała Zarządowi Spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej Unibep.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. informującego o zawarciu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejs cowości” (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2018 r. Konsorcjum odstąpiło od w/w Umowy w części dotąd niewykonanej.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2018 r. pakietu dokumentów dotyczących transakcji kupna nieruchomości położonej w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu pomiędzy firmą Nowak-Investments Roman Nowak (Sprzedający), a spółką pośrednio zależną od Emitenta, MONDAY KOSMONAUTÓW MP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Poznaniu.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 marca 2018 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowej rozbudowie drukarni fleksograficznej w Parzniewie w gminie Brwinów (Umowa). Zamawiającym jest Formika Sp. z o.o. z siedzibą w Parzniewie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 27 lutego 2018 r. umowy sprzedaży praw do dwóch nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie pomiędzy Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Sprzedający), a spółką zależną od Emitenta, Kosmonautów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 100 % udziałów posiada Unidevelopment S.A. (Kupujący).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 22 lutego 2018 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017, została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 22 lutego 2018 r. przez spółkę zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. (Unidevelopment), pakietu umów określających zasady realizacji projektu deweloperskiego realizowanego wspólnie z podmiotami WIEPOFAMA na nieruchomości przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu o powierzchni łącznej ok. 7,5 ha (Nieruchomość).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 w sprawie wyroku sądu w sporze z kontrahentem norweskim oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 lutego 2018 r., w rezultacie uzgodnień pomiędzy Spółką a norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), Emitent wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony w dniu 3 stycznia 2018 r. do Norweskiego Sądu Najwyższego, o którym Spółka informowała ww. raportem bieżącym.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016, dotyczącego zawarcia pakietu umów w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. „Fort Służew” przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w wykonaniu Umowy o Współpracy dotyczącej realizacji w/w Inwestycji budowlanej, w dniu 31 stycznia 2018 r. podpisana została Umowa ramowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa (Umowa ramowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2017 oraz 61/2017, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r. powziął informację o złożeniu w dniu 3 stycznia 2018 r. przez reprezentującą Emitenta norweską kancelarię do Norweskiego Sądu Najwyższego środka odwoławczego, będącego odpowiednikiem skargi kasacyjnej, dotyczącego przedmiotowego wyroku.

Załączniki:

Unia europejska