Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - treść dokumentu

pdf Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę UNIBEP rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016


I.Z.1.1

Podstawowe dokumenty korporacyjne

 

I.Z.1.2

Władze Spółki:

 

I.Z.1.3.

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

pdf Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

pdf Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego

pdf Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego

 

I.Z.1.4.

Struktura akcjonariatu   

 

I.Z.1.5.

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

Raporty bieżące i okresowe

Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami

 

I.Z.1.6

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

 

I.Z.1.7.

Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych:

Strategia

Materiały informacyjne na temat wyników finansowych

 

I.Z.1.8.

Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

 

I.Z.1.9.

Informacje na temat dywidendy: 

planowanej  za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2019
wypłaconej za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2019

 

I.Z.1.10.

Prognozy finansowe:

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

 

I.Z.1.11

pdfInformacja o treści obowiązującej w UNIBEP SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

I.Z.1.12.

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego zamieszczone jest w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym:

pdfStr. 57-69 Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Unibep w 2019 roku

 

I.Z.1.13.

Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016":

pdf Str. 57-69 Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Unibep w 2019 roku

 

I.Z.1.14.

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej UNIBEP SA:

pdf2014 pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019

 

Projekty uchwał, uzasadnienia uchwał, pozostałe dokumenty:

pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2019 pdf2020

 

I.Z.1.15.

Polityka różnorodności:

pdf Informacja na temat zasad różnorodności stosowanych w Grupie Kapitałowej Unibep

 

I.Z.1.16.

Transmisja obrad walnego zgromadzenia - spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 

I.Z.1.17.

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2019 pdf2020

 

I.Z.1.18.

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

 

I.Z.1.19.

Pytania akcjonariuszy do zarządu w trybie art.428§1 lub §6 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiedzi zarządu lub wyjaśnienie przyczyny ich braku.

 

I.Z.1.20.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia - spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia.

 

I.Z.1.21.

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami:

Wojciech Jarmołowicz:

  


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA okresie 05.2012 do 31.03.2019 r.:

W składzie Zarządu UNIBEP SA w ww. okresie pełniło obowiązki siedmiu członków Zarządu, wszyscy mężczyźni.
W składzie Rady Nadzorczej w ww. okresie pełniło obowiązki dwanaścioro członków Rady, w tym trzy kobiety i dziewięciu mężczyzn.

 


pdfOświadczenia członków Rady Nadzorczej

pdfKryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności:
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami kryteria niezależności spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Paweł Markowski, Michał Kołosowski, Jarosław Mariusz Bełdowski, Dariusz Kacprzyk.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są akcjonariuszami lub są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi powyżej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.  

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej:

Komitet Audytu:

  • Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowski
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Dariusz Kacprzyk 
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Jacek Stajkowski

Komitet Strategii:

  • Przewodniczącym Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Beata Skowrońska
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Bełdowski