Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p. Imię i Nazwisko/Firma Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko

    8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.500.000 15,68% 5.500.000 15,68%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER

    3.418.920

    9,75%

3.418.920

     9,75%

6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

6.752.958

          19,26%

6.752.958

19,26%

  8

Akcje własne (1), (2), (3)

  3.500.000

9,98%

3.500.000

9,98%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało  nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

(2) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r. na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r.

(3) 1.500.000 Akcji Własnych nabytych w dniu 27 lutego 2020 r. na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r.