Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p. Imię i Nazwisko/Firma Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko

    8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.500.000 15,68% 5.500.000 15,68%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER

    3.418.920

    9,75%

3.418.920

     9,75%

6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

6.752.958

          19,26%

6.752.958

19,26%

  8

Akcje własne (1), (2), (3)

  3.500.000

9,98%

3.500.000

9,98%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017. (2) Kolejny 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019. (3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

 

Struktura Kapitału Zakładowego

Kapitał zakładowy UNIBEP SA wynosi 3.507.063,40 zł i dzieli się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 27.227.184 akcji na okaziciela serii A,

• 6.700.000 akcji na okaziciela serii B,

• 1.048.950 akcji na okaziciela serii C,

• 94.500 akcji na okaziciela serii D.

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i, z wyłączeniem akcji własnych, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA