Ok. 35 mln zł zysku netto, przy sprzedaży na poziomie ok. 1,7 mld zł - takie są wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2020.

4 marca 2021 r. wieczorem został opublikowany raport giełdowy, który prezentuje podsumowanie finansowe roku 2020. "W związku z zakończeniem w dniu 4 marca 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020, została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za ww. okres" - czytamy w nim.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2020 (w nawiasie dane za analogiczny okres 2019 roku):

- przychody ze sprzedaży ok. 1.700 mln zł (1.660 mln zł),

- zysk netto: ok. 35 mln zł [30,1 mln zł].

Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 35,1 mln zł.

"Na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności developerskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych – infrastrukturze oraz budownictwie kubaturowym Grupy Kapitałowej UNIBEP" - podano w raporcie.

Zarząd spółki podkreśla, że prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny. - Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2020 r. zostaną przekazane w raportach rocznych opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2021 roku - podkreślają władze Unibep SA.

Raport TUTAJ