Ok. 27,5 mln zł zysku netto, przy 1,66 mld zł przychodów – takie są wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2018. 

W porównaniu do wyników z roku 2017, przychody wzrosły o ok. 1,8 proc., zaś zysk netto o ok. 3,4 proc.

W ocenie spółki na nieznaczną poprawę skonsolidowanych danych Grupy wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki w dwóch biznesach – generalnym wykonawstwie eksport oraz działalności deweloperskiej Grupy Kapitałowej Unibep.

Unibep SA zastrzega, że opublikowane wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zaś skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta nadal jest przedmiotem audytu biegłego rewidenta. 

Publikacja raportu wyników za rok 2018 została zaplanowana na 28 marca 2019 r.