Relacje inwestorskie

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 października 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. podpisał umowę na realizację wsystemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Matexi Polska I sp. z o.o. Puławska Investment sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2019 r. podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy 1 – go Sierpnia w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OCHOTA”.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. SZWEDZKA C Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 16 lipca 2019 r. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa przy ulicy Dyrekcyjnej, ul. Quo Vadis i 47KD-D w Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA HOME (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD (Grupa CPD) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. O zawarciu zmiany umowy inwestycyjnej (Umowa Inwestycyjna) dotyczącej realizacji wspólnych przedsięwzięć budowlanych Spółka informowała w raportach bieżących nr 55/2018 oraz 58/2018.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 lipca 2019 r. otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji z tym samym dniem treści kontraktu budowlanego, którego przedmiotem jest rekonstrukcja przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa), zawartego pomiędzy Spółką a Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający), przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 oraz kolejnych dotyczących zawarcia umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś z Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 5 lipca 2019 r. aneksu (Aneks) zmniejszającego zakres przedmiotu umowy i w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta o kwotę ok. 2,88 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 12,2 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 4 lipca 2019 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, Coopera Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której udziały ma Unidevelopment S.A. (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 z 29 czerwca 2018 roku w sprawie umowy nabycia udziału nieruchomości położonej przy ul. Coopera w Warszawie związanej z realizacją I etapu inwestycji mieszkaniowej (Inwestycja) Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 3 lipca 2019 r. pomiędzy spółką pośrednio zależną od Emitenta tj., COOPERA IDEA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a osobami fizycznymi (Sprzedający), umowy nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Coopera w Warszawie o powierzchni ok. 1,0 ha (Nieruchomość).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotyczącego zawarcia z BoleroInvestments 2 Sp. z o.o. (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Równoległej w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia robót w dniu 28 czerwca 2019 r., skutkiem czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwokrętowych NSM w województwie mazowieckim (Umowa). Zamawiającym jest spółka Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), w związku z nabyciem w ramach skupu akcji własnych 1.000.000 akcji własnych przez Spółkę i przekroczeniem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 29 maja 2019 r. w ramach przeprowadzonego skupu 1.000.000 akcji własnych (Akcje Własne).

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. powziął informację, o podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego datowanej na dzień 7 maja 2019 r. umowy na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Trondheim w Norwegii (Umowa). Zamawiającym jest Nardobakken AS z siedzibą w Trondheim - spółka należąca do Heimdal Bolig AS i ØVREROTVOLL AS.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 23/2019 w sprawie wyrażenie przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r., a także na podstawie ww. zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął w dniu 15 maja 2019 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych (Akcje Własne).

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 50/2017 z dnia 1 września 2017 r. Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 maja 2019 r. otrzymał od Ministerstwa Finansów RP datowane na ten sam dzień zawiadomienie o akceptacji z dniem 14 maja 2019 r. treści kontraktu budowlanego (Umowa) zawartego pomiędzy Spółką a Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów – Niemirów km 3+000 – km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem „zaprojektuj – wybuduj”, przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §1 ust. 12 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia Programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. (dalej łącznie jako „Uchwała”) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne”).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczącego zawarcia z Zamawiającym Rostendal AS z siedzibą w Ranheim warunkowej umowy na realizację inwestycji pn. „HeimdalsPorten” w Norwegii, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 9 maja 2019 r. informacji o akceptacji Umowy przez bank finansujący Zamawiającego, w efekcie czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarł warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Równoległej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Bolero Investments 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa (z wyłączeniem robót przygotowawczych określonych w umowie) inwestycji budowlanej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej (Umowa). Zamawiającym jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 11 kwietnia 2019 r. umowy (Umowa) na realizację inwestycji budowlanej polegającej na zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna” (Inwestycja). Zamawiającym jest Miasto Kutno (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 oraz 53/2018 Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) kolejny aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu”, realizowanej w miejscowości Krężelewice (poprzednio Koryta) w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta uległo zwiększeniu o kwotę ok. 23,4 mln zł netto względem wartości wynagrodzenia wskazanego w raporcie bieżącym nr 53/2018 i wynosi obecnie łącznie ok. 73,7 mln zł netto.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2019, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. po ustaniu problemów technicznych Spółka opatrzyła wymagane dokumenty podpisami elektronicznymi za pośrednictwem systemu informatycznego ePUAP oraz podpisem kwalifikowanym, w związku z czym otrzymała od firmy audytorskiej sprawozdania z badania sprawozdań finansowych bez zastrzeżeń, a także ocenę Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności za rok 2018.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z problemami technicznymi systemu informatycznego ePUAP, pomimo podjęcia przez Emitenta działań trwających do późnych godzin nocnych mających na celu usunięcie powyższych skutków, sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok, a także sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2018 rok nie zostały w dniu 28 marca 2019 roku opatrzone wymaganą ilością podpisów elektronicznych (brak dwóch podpisów).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 7 marca 2019 r. umowy na realizację w technologii modułowej domków wypoczynkowych w ramach projektu parku wodnego „Suntago” (I etap Inwestycji pn. „Park of Poland”) w gminie Mszczonów w województwie mazowieckim (Umowa). Zamawiającym jest Moyome Sp. z o.o. (Zamawiający), spółka należąca do Grupy Kapitałowej Global City Holdings B.V.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd UnibepS.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. Emitent wyemitował 340.000 obligacji serii F (Obligacje). Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 34 mln zł.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 14 lutego 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018, została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 w sprawie współpracy z YIT Development sp. z o.o. (Zamawiający) w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 28 stycznia 2019 r. z Zamawiającym umowy dotyczącej realizacji III etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Sikorskiego/Pory (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 28 lutego 2019 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zawarcia z ukraińską spółką Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd UnibepS.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. otrzymał informację o wejściu w życie umowy kredytu pomiędzy Bankiem a Zamawiającym. W konsekwencji powyższego, z zastrzeżeniem robót objętych aneksem do Umowy, o którym Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 60/2018, w dniu dzisiejszym Umowa weszła w życie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku informującego o zawarciu przez Emitenta ze spółką Karuzela Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie natychmiast wykonalnego wyroku uchylającego w obu instancjach decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla Centrum Handlowo-Usługowego „Galeria Bialska” w Białej Podlaskiej, będącą podstawą do realizacji Umowy, który skutkował koniecznością czasowego zawieszenia przez Emitenta robót budowlanych, Spółka otrzymała informację o skierowaniu przez Zamawiającego w dniu 20 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analiz perspektyw działalności segmentów Grupy Kapitałowej Unibep Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku zakończył proces ww. analiz w oparciu, o który określone zostały strategiczne kierunki rozwoju poszczególnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Unibep. Jednocześnie w związku z przedstawieniem w tym samym dniu wniosków z zakończonego procesu analiz Radzie Nadzorczej Spółki organ ten zaaprobował przedstawione kierunki rozwoju.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 października 2018 r. w przedmiocie zawarcia z ukraińską spółką Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2018 r. aneksu do Umowy (Aneks).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. zawarł zbiorczą umowę obejmującą łącznie umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz umowę o zarządzanie, dla inwestycji pn. „Unique Tower” przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 26 października 2018 r. informującego o zawarciu Zmiany Umowy Inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej realizacji trzech przedsięwzięć budowlanych wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o spełnieniu się z dniem 8 listopada 2018 r. ostatniego z warunków wejścia w życie Umowy, tj. wniesieniu przez Unidevelopment S.A. pierwszej części wkładu inwestycyjnego, wskutek czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 r. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum 1) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Partner Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2018 r. warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja). Zamawiającym jest ukraińska spółka Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. informującego o zawarciu umowy inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 26 października 2018 r. Zmiany Umowy inwestycyjnej (Zmiana Umowy, Umowa Inwestycyjna), mocą której Strony Umowy postanowiły uchylić w/w umowę inwestycyjną i zastąpić ją nową treścią.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 października 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z oo. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) kolejny aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta uległo zwiększeniu o kwotę ok. 27,3 mln zł netto względem wartości wynagrodzenia wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym nr 41/2018 i wynosi łącznie ok. 50,3 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 października 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A.) (Bank) aneks (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 września 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. Osiedle Marywilska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kredytobiorca, Spółka Marywilska), w której jedynym udziałowcem jest Unidevelopment S.A., podmiot bezpośrednio zależny od Emitenta, zawarła z Bankiem Millennium S.A. (Bank) umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Marywilska odnawialnego kredytu na finansowanie budownictwa w wysokości 45 mln zł (Kredyt).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 38/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał od Zamawiającego, Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA, pisemne polecenie rozpoczęcia budowy od dnia 3 września 2018 r., w związku z czym umowa, o której mowa w przywołanym raporcie bieżącym, wchodzi w życie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. informującego o zawarciu aneksu dotyczącego realizacji Etapu B inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (…), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. w związku z otrzymanym od Zamawiającego, tj. od spółki YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poleceniem rozpoczęcia robót budowlanych wymaganym do rozpoczęcia prac, o których mowa we wskazanym raporcie bieżącym, Spółka rozpoczęła realizację ww. inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 r. z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) aneksu (Aneksu) do umowy dotyczącej realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (Umowa), mocą którego Zamawiający powierzył Emitentowi realizację Etapu B przedmiotowej Inwestycji.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Projektowy) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” (Inwestycja). Zamawiającym jest: Miasto Białystok (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), Porr Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu (Partner Konsorcjum) oraz UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe” (Inwestycja). Zamawiającym jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił Spółce Kosmonautów nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 49,8 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 2,5 mln zł (Kredyt VAT).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Emitenta z kwoty ok. 16,4 mln zł netto do kwoty ok. 22,9 mln zł netto.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych zawarł z WX OFFICE DEVELOPMENT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zawarł umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 13 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy wynosi 6 814 126,80 zł (słownie: sześć milionów osiemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 80/100).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza działającego na podstawie art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 12, dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 wraz z uzasadnieniem.

Unia europejska