Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p. Imię i Nazwisko/Firma Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko

    8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2

Zofia Iwona Stajkowska

5.000.000

14,26%

5.000.000

   14,26%

3

Beata Maria Skowrońska

       5.650.000

      16,11%

    5.650.000

       16,11%

 4

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

    3.418.920

    9,75%

3.418.000

     9,75%

 5 NN OFE  2.142.359 6,11%  2.142.359 6,11% 
 6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

  6.960.599

          19,85%

6.960.599

19,85%

   8

Akcje własne*

  1.000.000

2,85%

1.000.000

2,85%

   9

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

* Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.