Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p. Imię i Nazwisko/Firma Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko

    8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.650.000 16,11% 5.650.000 16,11%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

    3.418.920

    9,75%

3.418.920

     9,75%

 6 NN OFE  2.142.359 6,11%  2.142.359 6,11% 
 7 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

8

Free Float

  5.960.599

          17,00%

5.960.599

17,00%

   9

Akcje własne* oraz **

  2.000.000

5,70%

2.000.000

5,70%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

* 1.000.000 Akcji własnych zostało  nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

** 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r. na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r.